Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Onze algemene voorwaarden

Definities

 • Car Cleaning Joldersma ; Car Cleaning Joldersma, gevestigd te Emmen onder KvK nummer 71089273.
 • Klant ; degene met wie Car Cleaning Joldersma een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen ; Car Cleaning Joldersma en klant samen.
 • Consument ; een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Car Cleaning Joldersma.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 • Alle prijzen die Car Cleaning Joldersma hanteert zijn in euros, voor auto bedrijven zijn deze prijzen exclusief BTW, voor particuliere klanten zijn deze prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-. Verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Car Cleaning Joldersma hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Car Cleaning Joldersma te alle tijde wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot een diensverlening wordt door Car Cleaning Joldersma vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Car Cleaning Joldersma, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door Car Cleaning Joldersma een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Car Cleaning Joldersma is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Car Cleaning Joldersma de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Car Cleaning Joldersma heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Car Cleaning Joldersma prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Car Cleaning Joldersma op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Car Cleaning Joldersma gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Car Cleaning Joldersma.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Car Cleaning Joldersma zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Car Cleaning Joldersma op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Car Cleaning Joldersma dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Car Cleaning Joldersma te betalen.

Opschortingsrecht

 • Tenzij de klant de consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 • Verrekening

  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Car Cleaning Joldersma te verrekenen met een vordering op Car Cleaning Joldersma.

  Verzekering

  • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
  • Geleverde zaken die noodzakelijke zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  • Zaken van Car Cleaning Joldersma die bij de klant aanwezig zijn.
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
  • De klant geeft op eerste verzoek van Car Cleaning Joldersma de polis van deze verzekeringen ter inzage.

  Garantie

  • Wanneer partijen neen overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Car Cleaning Joldersma enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

  Uitvoering van de overeenkomst

  • Car Cleaning Joldersma voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  • Car Cleaning Joldersma heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en n schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Car Cleaning Joldersma tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Car Cleaning Joldersma tijdig kan kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

  Informatieverstrekking door de klant

  • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Car Cleaning Joldersma.
  • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, van zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retouneert Car Cleaning Joldersma de betreffende bescheiden.
  • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Car Cleaning Joldersma redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

  Duur van de overeenkomst

  • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
  • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Car Cleaning Joldersma schriftelijk in gebreke stellen.

  Vrijwaring

  • De klant vrijwaart Car Cleaning Joldersma tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Car Cleaning Joldersma geleverde producten en/of diensten.

  Klachten

  • De klant dient een door Car Cleaning Joldersma geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Car Cleaning Joldersma daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  • Consumenten dienen Car Cleaning Joldersma uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Car Cleaning Joldersma in staat is hierop adequaat te reageren.
  • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking op een overeenkomst tussen partijen.
  • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Car Cleaning Joldersma gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Ingebrekestelling

  • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Car Cleaning Joldersma.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Car Cleaning Joldersma ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  • Als Car Cleaning Joldersma een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Car Cleaning Joldersma verschuldigd zijn.

  Aansprakelijkheid Car Cleaning Joldersma

  • Car Cleaning Joldersma is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Indien Car Cleaning Joldersma aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeid uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  • Car Cleaning Joldersma is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg-, elektronische-, computer-, radio-, navigatie schade en motorstoringen.
  • Indien Car Cleaning Joldersma aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Alle afbeeldingen, fotos, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Vervaltermijn

  • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Car Cleaning Joldersma vervalt in elk geval 2 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  Recht op ontbinding

  • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Car Cleaning Joldersma toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  • Is de nakoming van de verplichtingen door Car Cleaning Joldersma niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, kan ontbinding pas plaats vinden nadat Car Cleaning Joldersma in verzuim is.
  • Car Cleaning Joldersma heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volleidg of niet tijdig nakomt, hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht

  • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Car Cleaning Joldersma in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Car Cleaning Joldersma kan worden toegerekend in een van de wil van Car Cleaning Joldersma onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Car Cleaning Joldersma kan worden verlangd.
  • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend; noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektrischiteits-, internet-, computer- en telefoonstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Car Cleaning Joldersma 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Car Cleaning Joldersma er weer aan kan voldoen.
  • Vanaf het moment dat er een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  • Car Cleaning Joldersma is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.

  Wijziging van de overeenkomst

  • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
  • Wijziging algemene voorwaarden
  • Car Cleaning Joldersma is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.
  • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Car Cleaning Joldersma zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Overgang van rechten

  • Rechten van een klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Car Cleaning Joldersma.
  • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  • Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Car Cleaning Joldersma bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Car Cleaning Joldersma is gevestigd / praktijk houd / kantoor houd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Bovag Algemene Voorwaarden: Pariculier / Zakelijk